Belangrijkste wijzigingen Prinsjesdag op het gebied van energie en duurzaamheid.

Op dinsdag 20 september werd, tijdens Prinsjesdag, de Miljoenennota gepresenteerd. Het kabinet kwam hier met een aantal belangrijke wijzigingen die effect hebben op jouw portemonnee. Bekijk hieronder alle belangrijkste wijzigingen op het gebied van Energie en Duurzaamheid.

Energie en verduurzaming

Extra geld voor verduurzamen woningen van huishoudens

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren. Door het extra geld kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken (verduurzamen). En zo besparen op hun energiekosten.

Energiekosten niet langer door het dak

De energieprijzen gingen door het dak. Om Nederlanders financiële ademruimte te geven, wil de regering een zogenoemd prijsplafond instellen. Dit betekent dat huishoudens met een normaal verbruik niet de maximumprijs voor stroom en gas zullen betalen. Het exacte plafond moet nog worden vastgesteld. Waarschijnlijk zal dit tussen de 1200 en 1500 kub zijn. Voor stroom zal dit tussen de 2500 en 3000 kilowattuur liggen. Wanneer je meer gas of stroom verbruikt, dan het nog vast te stellen plafond, dan betaal je het huidige hogere markttarief. Wanneer deze regeling precies ingaat hangt af van de energieleveranciers. Enkele leveranciers zullen de tarieven per 1 november a.s. al omlaag brengen, anderen zullen dit per 1 januari 2023 doen.

Energiebelasting en energietoeslag

Om de huidige energieprijzen te verlagen, zal de energiebelasting flink omlaaggaan. Daartegenover wordt de btw-verlaging op energie ingetrokken. Mensen met een laag inkomen kunnen daarnaast rekenen op €1300 aan energietoeslag.

Aanpak gevolgen gaswinning Groningen

Het kabinet wil zo snel mogelijk stoppen met de gaswinning in Groningen. Vanaf oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam. Het is dan alleen nog nodig als reserve. Bijvoorbeeld bij storingen in het gassysteem. Of als allerlaatste redmiddel als de levering van gas in gevaar komt.

Door de oorlog in Oekraïne is de politieke situatie in de wereld onzeker. Dat kan invloed hebben op de levering van gas uit andere landen. Als de politieke situatie in de wereld het toelaat, sluit het Groningenveld volledig in 2023 of 2024. 

Maatregelen voor schadeherstel 

Er komt meer ruimte voor bewoners in het aardbevingsgebied om de schade door de gaswinning te herstellen. Ook wil het kabinet meer duidelijkheid bieden voor bewoners met een woning in de versterkingsopgave. Het kabinet neemt verschillende maatregelen en maakt hiervoor in 2023 € 2 miljard vrij. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Alle bewoners van aardbevingsgemeenten kunnen immateriële schade vergoed krijgen via de ‘regeling voor vergoeding van immateriële schade’. 
  • Bewoners die in het verleden een vergoeding voor waardedaling kregen, kunnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een herbeoordeling aanvragen. Het IMG geeft extra aandacht aan ingewikkelde of vastgelopen dossiers. Waar mogelijk biedt het maatwerk.
  • Er komt 1 aanspreekpunt voor bewoners. Ook is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de communicatie met bewoners aan het verbeteren.
  • NCG beoordeelt alle woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied die mogelijk niet veilig zijn. Deze beoordelingen rondt NCG in 2023 af, met uitzondering van enkele agrarische bedrijven. Doel is om in 2028 klaar te zijn met de versterking van gebouwen in het gebied. 

Verduurzaming van de energie-intensieve industrie

De energie-intensieve industrie staat voor grote veranderingen. De sector moet CO2-neutraal, schoon en circulair worden. Het kabinet stimuleert deze transitie onder meer door via wet- en regelgeving normen op te leggen voor de maximale uitstoot. En door een deel van de kosten van de schade door uitstoot bij de veroorzaker ervan te verhalen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • aanscherping van de CO2-heffing;
  • invoering van een CO2-minimumprijs;
  • aanpassing van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Stimuleren van verduurzaming en afspraken met grootste uitstoters

Om verduurzaming van deze sector te versnellen, zet het kabinet onder andere subsidieregelingen in voor bedrijven die graag willen verduurzamen. Ook wil het kabinet maatwerkafspraken maken met de 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over hoe deze bedrijven het best kunnen verduurzamen, langjarig investeren in Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving.

Investeringen in schone energie en klimaatneutraliteit

Het kabinet wil meer doen om de klimaatdoelen van 2030 (55% minder CO2-uitstoot) en 2050 (klimaatneutraal) te halen. Ook wil Nederland minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. Zonder dat er een tekort aan gas ontstaat.
Om deze doelen te behalen, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • Oprichten van en investeren in het Klimaatfonds. Via dit fonds kan het kabinet uitgaven doen die nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. Bijvoorbeeld investeren in vergroening van de industrie, verduurzaming of de bouw van nieuwe kerncentrales. Hiervoor is de komende 10 jaar € 35 miljard beschikbaar.
  • Extra windparken op de Noordzee. Het kabinet wijst 3 nieuwe gebieden voor windparken op zee aan. Samen met 2 al eerder aangewezen gebieden, komt het totaal op 5 nieuwe windparken. Door deze 5 parken is er in 2030 10,7 gigawatt extra aan windenergie. Dit is 2 keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens jaarlijks samen gebruiken. De totale capaciteit aan windenergie in 2030 is hierdoor 21 gigawatt. Windenergie op zee is daarmee in 2030 de grootste Nederlandse bron van elektriciteit. Het kabinet heeft voor dit project € 1,69 miljard uit het Klimaatfonds ingezet. Dit geld gaat onder meer naar veiligheid van de scheepvaart en versterking en bescherming van het Noordzee-ecosysteem.
  • Meer bedrijven moeten vanaf 2023 voldoen aan de energiebesparingsplicht. Vooral grote energiegebruikers. Waaronder bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS). De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook verscherpt het kabinet het toezicht hierop. 

Versterken van economische groei

Het kabinet wil de groei van de Nederlandse economie stimuleren en grote vraagstukken van deze tijd oplossen, zoals de energietransitie. Onder meer door te investeren in het Nationaal Groeifonds en het Actieplan Groene en Digitale banen.

Het Nationaal Groeifonds (€ 1,6 miljard)

Dit fonds investeert in grootschalige projecten voor duurzame economische groei op de langere termijn. Het gaat hierbij om investeringen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en voor Kennisontwikkeling. Op deze 2 terreinen is volgens het kabinet de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

Het Actieplan Groene en Digitale banen 

Met dit plan wil het kabinet het tekort aan technici en ICT’ers terugdringen. Deze vakmensen zijn hard nodig voor technische (groene) en digitale banen die essentieel zijn om Nederland klimaatneutraal en digitaal klaar voor de toekomst te maken. Het Actieplan moet er onder meer toe leiden dat meer jongeren voor technisch onderwijs kiezen. Ook moet het versnippering tegengaan van diverse initiatieven in regio’s, bedrijfssectoren en onderwijsinstellingen om het probleem aan te pakken. 

Ben jij benieuwd naar alle plannen die staan in de miljoenennota? Klik dan op onderstaande knop